Ôn tập: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Song Thư
19 tháng 3 lúc 15:39

\(a,\) Thay \(x=-3\) vào \(Q=\dfrac{x+1}{x}\) \(\left(x\ne0\right)\)

\(\Rightarrow Q=\dfrac{-3+1}{-3}=\dfrac{-2}{-3}=\dfrac{2}{3}\)

\(b,P=\dfrac{x^2-2}{x^2+2x}+\dfrac{1}{x+2}\left(x\ne0,x\ne-2,x\ne-1\right)\)

\(=\dfrac{x^2-2}{x\left(x+2\right)}+\dfrac{1}{x+2}\)

\(=\dfrac{x^2-1+x}{x\left(x+2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2+x-1}{x^2+2x}\)

\(c,P:Q=\dfrac{5}{2}\Leftrightarrow\dfrac{x^2+x-1}{x^2+2x}:\dfrac{x+1}{x}=\dfrac{5}{2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x^2+x-1}{x\left(x+2\right)}.\dfrac{x}{x+1}=\dfrac{5}{2}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x^2+x-1}{\left(x+2\right)\left(x+1\right)}-\dfrac{5}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x^2+x-1}{x^2+3x+2}-\dfrac{5}{2}=0\)

\(\Leftrightarrow2\left(x^2+x-1\right)-5\left(x^2+3x+2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2+2x-2-5x^2-15x-10=0\)

\(\Leftrightarrow-3x^2-13x-12=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{4}{3}\\x=-3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Vũ Minh Đức
Xem chi tiết
Lâm Ánh Yên
Xem chi tiết
Trân Nari
Xem chi tiết
[Waanjai] Rùa
Xem chi tiết
Lê Văn Toàn
Xem chi tiết
Lê Văn Toàn
Xem chi tiết
Lê Văn Toàn
Xem chi tiết
Tạ Uyên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)