Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 103
Điểm GP 1
Điểm SP 100

Người theo dõi (80)

Đang theo dõi (195)