Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (26)

Đang theo dõi (2)

Trần Việt Linh
Vũ Khánh Ly

Dòng thời gian