Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 1
Điểm SP 6

Người theo dõi (101)

Đang theo dõi (211)

Dòng thời gian