Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 48
Số lượng câu trả lời 285
Điểm GP 2
Điểm SP 113

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (2)

Nguyễn