Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 83
Điểm GP 2
Điểm SP 22

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (3)

Dzịt
Đỗ Quyên

Câu trả lời:

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911,trên con tàu La-tút-sơ Tơ-rê-vin ở bến Nhà Rồng.Bác tới Phương Tây,tới nhiều nước,nhiều châu lục khác nhau.Bác đã thấy,ở đâu cũng có bọn đế quốc,bọn thực dân rất tàn bạo,độc ác,ở đâu Bác cũng thấy người lao động bị áp bức,bị bóc lột dã man.

Cuối năm 1917,từ Anh trở lại Pháp,Bác hoạt động trong Hội Những Người Việt Nam Yêu Nước ở Paris.Bác viết báo,viết truyền đơn,tham gia các buổi mít tinh,..;gia nhập đảng xã hội Pháp tháng 6 năm 1919.Bác gửi đến hội nghị Véc-xây bản yêu sách của nhân dân An Nam,đòi thừa nhận quyền tự do,dân chủ,quyền bình đẳng và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam.Giữa năm 1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin, khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.Tháng 12 – 1920, tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp (Đại hội Tua), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải theo con đường cách mạng vô sản.