Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 103
Số lượng câu trả lời 8717
Điểm GP 1048
Điểm SP 10146

Người theo dõi (243)

Đang theo dõi (69)