Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 128
Điểm GP 35
Điểm SP 130

Người theo dõi (11)

Tuyen
Ánh Nguyễn
Khoa Dang
hello hello

Đang theo dõi (5)