Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 9
Điểm SP 151

Người theo dõi (6)

Minh hải
Hạ Mặc Tịch
ADSVN. VN
Não Vịt

Đang theo dõi (15)