Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 1
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)

david thomson