Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 295
Số lượng câu trả lời 221
Điểm GP 25
Điểm SP 260

Người theo dõi (48)

Nhi Nguyen Ngoc
Ichigo Nguyễn
Tố Uyên Bùi
ĐỖ CHÍ DŨNG
Trần Thùy Trang

Đang theo dõi (9)

Yehudim
Quang Nhân
Nguyễn Duy Khang
Akai Haruma

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Làm:

\(n_{CO2}\left(\text{đ}kc\right)=\frac{V}{22,4}=0,04\left(mol\right)\)

\(m_{HCl}=\frac{C\%.m\text{dd}}{100}=\frac{7,3.200}{100}=14,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{HCl}=\frac{m}{M}=0,4\left(mol\right)\)

a, PTHH :

Mg(OH)2 + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2O

P'ư: x---------------2x--------------x-----------x---(mol)

Al2O3 + HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3+ 3H2O

P'ư: y-----------6y----------------2y------------3y---(mol)

CaCO3+ 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + H2O+ CO2\(\uparrow\)

P'ư : 0,04---------0,08-----------0,04-----0,04------0,04 (mol)

\(\Rightarrow\) dd B gồm : Mg(OH)2 , AlCl3, CaCl2

Có: 2x+6y = 0,4-0,08 = 0,32

\(-n_{NaOH}=C_M.V=0,04\left(mol\right)\)

2NaOH + Al2O3 \(\rightarrow\) 2NaAlO2 + H2O

P'ư: 0,04----------0,02--------------0,04---------0,02 (mol)

\(\Rightarrow m_{Al2O3}=n.M=2,04\left(g\right)\)

2x+ 6.0,02 = 0,32

\(\Leftrightarrow x=0,1\Rightarrow n_{Mg\left(OH\right)2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Mg\left(OH\right)2}=n.M=5,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow a=5,8+2,04+0,04.100=11,84\left(g\right)\)

\(m_{\text{dd}B}=m_{hh}+m_{\text{dd}HCl}-m_{CO2}\)

\(=11,84+200-44.0,04=211,68\left(g\right)\)

\(C\%_{MgCl2}=\frac{m_{MgCl2}.100}{m_B}=4,5\%\)

\(C\%_{AlCl3}=\frac{m_{AlCl3}.100}{m_B}=2,5\%\)

\(C\%_{CaCl2}=2,1\%\)

b, \(m_{KOH}=\frac{m_{\text{dd}}.C\%}{100}=3,36\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{KOH}=\frac{m}{M}=0,06\left(mol\right)\)

PTHH : 2KOH + CO2 \(\rightarrow\) H2O+ K2CO3

P'ư: 0,06-------0,03--------0,03------0,03----(mol)

\(\Rightarrow m_{K2CO3}=n.M=4,14\left(g\right)\)