Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Cao Thư

Đang theo dõi (16)