Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 54
Số lượng câu trả lời 108
Điểm GP 26
Điểm SP 127

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (39)