Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 117
Số lượng câu trả lời 233
Điểm GP 10
Điểm SP 159

Người theo dõi (20)

Luong Duong
Meri

Đang theo dõi (20)