Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 345
Số lượng câu trả lời 1757
Điểm GP 167
Điểm SP 1846

Người theo dõi (365)

Nikkik9
hoilew
Vũ Đức Minh
Trâm Đỗ Lê

Đang theo dõi (24)

Hải Đức
Anh Lê Quốc Trần
Hoang Viet Anh
Phương Anh Nam