Bài 7: Phép vị tự

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 7: Phép vị tự

Câu 6.

Cho hai phép vị tự V(O,k) và V(O’,k’) với O và O’ là hai điểm phân biệt và kk’ = 1. Hợp thành của hai phép vị tự đó là phép nào trong các phép sau đây?

  1. Phép đối xứng trục.   
  2. Phép đối xứng tâm.
  3. Phép tịnh tiến.
  4. Phép quay.

Hướng dẫn giải:

​Hợp thành là một phép đối xứng tâm.

Hình tam giác TenDaGiac1: Polygon A, B, C Hình tam giác TenDaGiac1': Polygon A', B', C' Hình tam giác TenDaGiac1'': Polygon A''_1, B''_1, C''_1 Đoạn thẳng c: Đoạn thẳng [A, B] của Hình tam giác TenDaGiac1 Đoạn thẳng a: Đoạn thẳng [B, C] của Hình tam giác TenDaGiac1 Đoạn thẳng b: Đoạn thẳng [C, A] của Hình tam giác TenDaGiac1 Đoạn thẳng c': Đoạn thẳng [A', B'] của Hình tam giác TenDaGiac1' Đoạn thẳng a': Đoạn thẳng [B', C'] của Hình tam giác TenDaGiac1' Đoạn thẳng b': Đoạn thẳng [C', A'] của Hình tam giác TenDaGiac1' Đoạn thẳng c''_1: Đoạn thẳng [A''_1, B''_1] của Hình tam giác TenDaGiac1'' Đoạn thẳng a''_1: Đoạn thẳng [B''_1, C''_1] của Hình tam giác TenDaGiac1'' Đoạn thẳng b''_1: Đoạn thẳng [C''_1, A''_1] của Hình tam giác TenDaGiac1'' Đoạn thẳng f: Đoạn thẳng [C, C''_1] Đoạn thẳng g: Đoạn thẳng [B, B''_1] Đoạn thẳng h: Đoạn thẳng [A, A''_1] A = (0.66, 1.18) A = (0.66, 1.18) A = (0.66, 1.18) B = (-4.98, -3.59) B = (-4.98, -3.59) B = (-4.98, -3.59) C = (-4.23, 2.17) C = (-4.23, 2.17) C = (-4.23, 2.17) O = (10.11, -0.68) O = (10.11, -0.68) O = (10.11, -0.68) O' = (7.53, -7.25) O' = (7.53, -7.25) O' = (7.53, -7.25) Điểm A': A dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm A': A dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm A': A dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm B': B dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm B': B dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm B': B dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm C': C dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm C': C dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm C': C dãn bởi yếu tố 2 từ O Điểm A''_1: A' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm A''_1: A' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm A''_1: A' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm A''_1: A' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm B''_1: B' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm B''_1: B' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm B''_1: B' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm B''_1: B' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm C''_1: C' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm C''_1: C' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm C''_1: C' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O' Điểm C''_1: C' dãn bởi yếu tố -1 / 2 từ O'


Tính năng này đang được xây dựng...