Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 523
Điểm GP 189
Điểm SP 693

Người theo dõi (153)

Đang theo dõi (0)