TEST 4 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

VI. Rewrite these following sentences, do not change meaning

1. Mary doesn’t spend much money this month, but she spent much money last month

Mary doesn’t ………………………………………………………………………….………….

2. He works hard and he will pass the exam

If he …………………………………………………………………………………….…….

3. Ba is a new comer, and so was Tom

Both ………………………………………………………………………………….……….

4. This lecture bores me

I am ………………………………………………………………………………….……….

5. This is the most delicious cake I have ever tasted

I …………………………………………………………………………………….…………

6. She left university 2 years ago

It’s ………………………………………………………………………………….………….

7. They had sold the house at the end of the road

The house……………………………………………………………………………….……

8. It’s careless of you to leave the window open last night.

You should not………………………………………………………………………….……

9. You will catch a cold if you don’t keep your feet dry

Unless………………………………………………………………………………….……

10. We couldn’t go to shool because it rained

Because of…………………………………………………………………………….……

Được cập nhật 11 giờ trước (19:27) 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.