Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 765
Điểm GP 245
Điểm SP 684

Người theo dõi (92)

Minz Ank
Trần Ngọc Tú
jackson
MYMY

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

complete the sentences using the given word or phrases:

-future/i/have/hi-tech robot/to cook meals.

=> In the future, I will have a hi-tech robot to cook meals.

-beaches/nha trang/be/most beautiful/viet nam.

=> The beaches in Nha Trang are the most beautiful in Vietnam.