Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 592
Điểm GP 9
Điểm SP 201

Người theo dõi (14)

Đang theo dõi (16)