Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 4264
Điểm GP 292
Điểm SP 6066

Người theo dõi (84)

Lê Michael
Re
Re
lan trinh

Đang theo dõi (1)

Lê Michael