Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (1)

Hà Quang Minh