Violympic toán 9

Curry

GPT

\(\sqrt{2x-1}+\sqrt{5-x}=x-2+2\sqrt{-2x^2+11x+5}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN