Chương III- Quang học

Đinh Ngọc Lan

Đặt một vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 30cm. Điểm A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự 12cm. Cho biết AB có chiều cao 20cm.

a, Hãy dựng ảnh A'B' của vật AB

b, Tính khoảng cách từ ảnh A'B' đến thấu kính

c, Tính chiều cao của ảnh

d, Dịch chuyển vật từ từ ra xa thấu kính, nhận xét chiều dịch chuyền của kích thước của ảnh sẽ thay đổi như thế nào?

Đinh Ngọc Lan
12 tháng 5 2020 lúc 21:58

Làm giúp mình phần d thôi nhé

Bình luận (0)
Hanako-kun
13 tháng 5 2020 lúc 12:35

Dựa vào công thức tổng quát mà nhận xét thôi :))

\(\left\{{}\begin{matrix}\frac{h}{h'}=\frac{d}{d'}\\\frac{h}{h'}=\frac{f}{d'-f}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\frac{d}{d'}=\frac{f}{d'-f}\Leftrightarrow dd'-df=d'f\Leftrightarrow d\left(d'-f\right)=d'f\)

\(\Rightarrow d=\frac{d'f}{d'-f}\)

Ta nhận thấy nếu d càng lớn thì d'-f càng nhỏ do chúng tỉ lệ nghịch

=> d' càng nhỏ, nghĩa là ảnh càng gần thấu kính

\(\frac{h}{h'}=\frac{f}{d'-f}\Leftrightarrow h'=\frac{h}{f}.\left(d'-f\right)\)

d càng lớn=> d'-f càng nhỏ => d'-f càng nhỏ thì h' càng nhỏ=> nghĩa là vật càng xa thấu kính thì ảnh càng nhỏ

=>

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN