Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Tường Nguyễn Thế

Giải phương trình: \(\left(\frac{\cos4x+\sin2x}{\cos3x+\sin3x}\right)^2=2\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+3\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 7 tháng 10 2019 lúc 20:19

ĐKXĐ:...

Biến đổi đoạn trong ngoặc trước cho đỡ rối:

\(cos4x+sin2x=cos\left(3x+x\right)+sin\left(3x-x\right)\)

\(=cos3x.cosx-sin3x.sinx+sin3x.cosx-cos3x.sinx\)

\(=cosx\left(cos3x+sin3x\right)-sinx\left(cos3x+sin3x\right)\)

\(=\left(cosx-sinx\right)\left(cos3x+sin3x\right)\)

Thay vào phương trình:

\(\left(cosx-sinx\right)^2=2\left(sinx+cosx\right)+3\)

\(\Leftrightarrow1-2sinx.cosx=2\left(sinx+cosx\right)+3\)

Đặt \(sinx+cosx=a\Rightarrow-2sinx.cosx=1-a^2\)

\(2-a^2=2a+3\Rightarrow a=-1\Rightarrow sinx+cosx=-1\Rightarrow...\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN