Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 908
Số lượng câu trả lời 410
Điểm GP 14
Điểm SP 61

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (6)

Hồng Quang
Cù Văn Thái
diuhuyn ngok ngkec
Julian Edward