Violympic toán 9

Linh nè

Giả sử m, n thỏa mãn mn=3 là 2 nghiệm phân biệt của phương trình \(x^4+ax^3+bx^2+ax+1=0\) Tính \(Q=9a^2-48b+2019\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN