Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 1
Điểm SP 9

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (0)