Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 6

/x-2/=2-x

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.