Câu hỏi của Nguyen Thi Thanh Thao - Toán lớp 6

Tìm số nguyên tố p để p+ 2 , p+4  các số nguyên tố

    Được cập nhật 28/11/2016 lúc 13:03
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.