Violympic toán 8

Quỳnh Nguyễn

cho 2x=3y,5y=4z và x\(^2\) -3y\(^2\)+2z\(^2\)=342.Tìm x,y,z

Lê Thị Mai
30 tháng 12 2018 lúc 7:24

Ta có 2x=3y =>\(\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{2}\)=>\(\dfrac{x}{12}=\dfrac{y}{8}\)

5y=4z=>\(\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{5}\)=>\(\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{10}\)

=>\(\dfrac{x}{12}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{10}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được

\(\dfrac{x^2}{144}=\dfrac{y^2}{64}=\dfrac{z^2}{100}=\)\(\dfrac{x^2}{144}=\dfrac{3y^2}{192}=\dfrac{2z^2}{200}\)

=\(\dfrac{342}{152}=\dfrac{9}{4}\)

Còn lại tự làm nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN