Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 3

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 1 : Tính trạng là gì ? Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì

Bolbbalgan4
Bolbbalgan4 8 tháng 11 2018 lúc 17:39

Tính trangk là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể.

Muốn xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần đem lai phân tích. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp trội, còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN