Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 1 : Trình bày tính chất vật lý của NaOH ?

Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 8g NaOH . Muối nào được tạo thành và khối lượng là bao nhiêu?

Câu 2 : Viết PTHH sau:

Na2SO3 + HCl \(\rightarrow\) ...

Zn + FeSO4 \(\rightarrow\) ...

Ba(NO3)2 + K2SO4 \(\rightarrow\) ...

KOH + MgSO4 \(\rightarrow\) ...

Câu 3 : Nêu phương pháp điều chế NaOH trong công nghiệp ? Viết PTHH minh họa. Cho các loại phân bón hóa học: KCl; NH4NO3; NH4Cl; Ca3(PO4)2; Ca(H2PO4)2; (NH4)2HPO4; KNO3 . Hãy sản xuất những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép

Hiện tượng gì xảy ra khi cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4

Câu 4 : Cho 4 lọ mất nhãn chứa các chất KCl; Na2SO4; Mg(NO3)2; KOH . Bằng phương pháp hóa học hãy nhân biết các chất trên

Câu 5 : Cho 5g hỗn hợp muối Na2CO3 và NaCl tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,448 lít khí (đktc)

a, Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng

b, Tính khối lượng muối trong hỗn hợp đầu

CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA (mình đang gấp :v)

Hà Phương Trần
Hà Phương Trần 29 tháng 10 2018 lúc 21:05

Câu 1 :

Natri hidroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh. tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

Dung dịch natri hidroxit có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da.

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
Phùng Hà Châu 29 tháng 10 2018 lúc 23:42

Câu 2:

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Ba(NO3)2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KNO3

2KOH + MgSO4 → K2SO4 + Mg(OH)2

Bình luận (0)
Shiroemon
Shiroemon 27 tháng 11 2018 lúc 22:04

Chương I. Các loại hợp chất vô cơhihi

Bình luận (0)
Hà Phương Trần
Hà Phương Trần 29 tháng 10 2018 lúc 21:05

Câu 1 :

Natri hidroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh. tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

Dung dịch natri hidroxit có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da.

nCo2=V/22,4=2,24/22,4=0,1mol nNaOh=m/M=8/40=0,2mol nNaOH/nCO2=0,2/0,1=2->tạo muối trung hòa CO2+2NaOh->Na2CO3+h20 0,1 ->0.1 m Na2CO3=n.M=0,1.106=10,6g

Bình luận (1)
Vũ Thị Thu Hằng
Vũ Thị Thu Hằng 29 tháng 10 2018 lúc 21:09

câu 2

NaSO3 + HCl ----> NaCl + H2O +SO2\(\uparrow\)

Zn + FeSO4 -----> ZnSO4 + Fe

Ba(NO3)2 + K2SO4 -----> BaSO4\(\downarrow\) + 2KNO3

2KOH + MgSO4 ------> K2SO4 + Mg(OH)2\(\downarrow\)

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
Phùng Hà Châu 29 tháng 10 2018 lúc 23:39

Câu 1:

- Tính chất vật lí: Natri hiđrôxit là chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt. Dung dịch natri hiđrôxit có tính nhờn, làm bục vải, giấy và ăn mòn da.

- Bài tập:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

\(n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{NaOH}=\dfrac{8}{40}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{CO_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}\)

Theo bài: \(n_{CO_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}\)

\(\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}\) ⇒ NaOH và CO2 đều phản ứng hết

Vậy muối tạo thành là Na2CO3

Theo PT: \(n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=0,1\times106=10,6\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN