Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Hương Phạm

Không dùng thuốc thử phân biệt dung dịch: NaCl, CuSO4, H2SO4, MgCl2, NaOH

huyền thoại đêm trăng
7 tháng 10 2018 lúc 23:18

Cho lần lượt các mẫu thử của các chất này tác dụng với nhau:

+ Chất nào cho phản ứng với các chất còn lại, không hiện tượng đó là NaCl và H2SO4.

+ Chất nào cho phản ứng với các chất còn lại, tạo 1 kết tủa trắng là MgCl2:

MgCl2 + 2NaOH -> Mg(OH)2↓ + 2NaCl

+ Chất nào cho phản ứng với các chất còn lại, tạo 1 kết tủa xanh là CuSO4:

CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2↓ + Na2SO4

+ Chất nào cho phản ứng với các chất còn lại, tạo 1 kết tủa trắng và 1 kết tủa xanh là NaOH:

2NaOH + MgCl2 -> Mg(OH)2↓ + 2NaCl

2NaOH + CuSO4 -> Cu(OH)2↓ + Na2SO4

-> Còn 2 chất chưa nhận biết được là NaCl và H2SO4. Đặt nó là nhóm A.

Nếu bạn để ý kĩ thì đề yêu cầu : không dùng thêm chất nào khác. Mình làm như sau.

Thu lấy 1 trong 2 kết tủa là Mg(OH)2 hay Cu(OH)2. Cho vào nhóm A:

-> Kết tủa tan trong chất nào thì chất đó là H2SO4:

Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 -> CuSO4 + 2H2O

-> Chất còn lại là NaCl.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN