Mori Ran
12 tháng 7 2016 lúc 14:32

a, 96-3(x+1)= 42

      3(x+1)  = 96-42

       3(x+1) = 54

           x+1 = 54:3

            x+1= 18

               x = 18-1

               x = 17

b, 5(x+35) = 515 

        x+35 = 515:5

        x+35 = 103

            x  = 103-35

             x = 68

c, 12x-33=32.33

    12x-33= 35

    12x-33=243

        12x=243+33

        12x= 276

           x = 276:12

          x  = 23        

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN