Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (2)


Chủ đề:

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Câu hỏi:

1. Căn cứ địa của cách mạng Việt Nam từ 1940-1945 là Bắc Sơn/Võ Nhai/ Cao Bằng/Tuyên Quang/Việt Bắc. 2.Sau khi Nhật đảo chánh Pháp, Ban Thường vụ trung ương Đảng đã quyết định phát động khởi nghĩa Bắc Sơn/ cao trào kháng Nhật cứu nước/Tổng khởi nghĩa tháng 8. 3. Các địa phương giành được chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 sớm nhất trong cả nước là Hà Nội/Bắc Giang/ Hải Dương/Huế/Đà Nẵng/Hà Tĩnh/Quảng Nam/Sài Gòn. 4Ngày 30-8-1945 , vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị cho thấy chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ/cách mạng tháng 8 thành công. 5 Ngày 2-9-1945 nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa/ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được thành lập.

II/TRẮC NGHIỆM

1. Trong những năm 1929-1933, kinh tế Việt Nam phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của A. khủng hoảng kinh tế thế giới. B. khủng hoảng năng lượng thế giới. C. cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật. D. chiến tranh thế giới thứ nhất. 2. Hai khẩu hiệu Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931 là: A. “Độc lập dân tộc” và “cơm áo hòa bình” B. “Giải phóng dân tộc” và “tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” C. “chống đế quốc” và “tự do, dân chủ” D. “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả đảo phong kiến!”, “Thả tù chính trị” 3.Sự kiện đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? A. Cuộc biểu tình của nông dân huyện Hưng Nguyên. B. Hệ thống chính quyền thực dân phong kiến bị tê liệt. C. Nhân dân thành lập các Xô Viết để tự quản lý đời sống. D.Công nhân Việt Nam biểu tình nhân ngày Quốc tế Lao động.

4. Cuối năm 1930-đầu năm 1931, các Xô Viết được hình thành ở các xã thuộc Nghệ An-Hà Tĩnh nhằm A. thực hiện quyền làm chủ của quần chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội. B. chia lại ruộng đất cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối. C. xóa bỏ các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, tệ rượu chè, cờ bạc… D. đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực hiện “cách mạng ruộng đất” cho nông dân. 5. Hình thức đấu tranh nào không phải của phong trào cách mạng 1930 – 1931? A. Biểu tình có vũ trang B. Khởi nghĩa vũ trang. C. Nghị trường D. Bãi công. 6. Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 là A. Công nhân- Nông dân B. Tiểu tư sản trí thức C. Tư sản- Công nhân D. Tất cả các tầng lớp.

7. Xô Viết Nghệ Tĩnh là A. đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931. B. đỉnh cao của phong trào vận động dân chủ 1936-1939. C. sự phát triển tất yếu của phong trào công nhân. D. cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng. 8. Phong trào cách mạng 1930-1931 đã khẳng định quyền lãnh đạo của giai cấp A. Nông dân B. Công nhân C. Tiểu tư sản D. Tư sản dân tộc 9. Kết quả quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 là A. Hình thành khối liên minh công nông. B. Xây dựng được chính quyền Xô Viết. C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. D. Xóa được nạn mù chữ, mê tín dị đoan. 10. Ý nghĩa quốc tế của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì? A. Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á-Phi-Mỹ latinh. B. Cổ vũ cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. C. Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một bộ phận của Quốc tế Cộng sản. D. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.

Chủ đề:

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Câu hỏi:

32. Sự kiện cho thấy chế độ phong kiến ở Việt Nam hoàn toàn sụp đổ là ……………………………... 33. Nguyên nhân thắng lợi chủ quan của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 là: - Dân tộc ta có …………………………................................................................................................... - Có sự lãnh đạo của …………………………………………………………………………………….. - Có quá trình …………………………………………………………………………………………… - Có sự đoàn kết của …………………………………………………………………………………….. 34. Điều kiện khách quan tạo thời cơ cho nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa là………………………………………………………………………………………………………… 35.Cách mạng tháng Tám là một bước ngoặt của lịch sử dân tộc vì đã đập tan ách thống trị của ………………………....................................................... Lập nên ………………………………………………………………………………………………… Mở ra kỉ nguyên ……………………….................................................................................................

II. Lựa chọn đáp án(Khoanh tròn nhóm từ đúng trong các câu sau)

1. Những biểu hiện của sự suy thoái, khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam từ 1930 là lúa gạo sụt giá/đồng tiền mất giá/sản lượng công nghiệp suy giảm/nạn đói trầm trọng/ xuất nhập khẩu đình đốn. 2. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ năm 1930 là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và thực dân Pháp/ giữa nông dân với địa chủ phong kiến/ giữa tư sản và giai cấp công nhân. 3. Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân với mục tiêu đòi độc lập dân tộc/ đòi dân sinh, dân chủ/ đòi cải thiện đời sống. 4. Từ tháng 2 đến tháng 4-1930, trong phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân đã xuất hiện những khẩu hiệu về kinh tế/ văn hóa/ chính trị. 5.Phong trào đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động (Tháng 5-1930) nhằm mục tiêu đòi quyền lợi cho nhân dân lao động/ đòi cải thiện đời sống/ giành độc lập dân tộc/thể hiện tình đoàn kết quốc tế. 6.Sự kiện đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 là khởi nghĩa Yên Bái/ cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên/ Xô Viết được thành lập ở Thanh Chương. 7. Phong trào cách mạng 1930-1931 có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành liên minh công- nông/ Đảng Cộng sản Đông Dương/Quốc tế Vô sản. 8.Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại cho Đảng nhiều bài học quý báu về công tác tư tưởng/ lãnh đạo đấu tranh/xây dựng liên minh công-nông/ tổ chức. 9. Tháng 7-1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần VII tại Mat1xcova ( Liên Xô) đã xác định kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc/ chủ nghĩa phát xít/ chủ nghĩa tư bản. 10. Tháng 7-1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần VII tại Mat1xcova ( Liên Xô) đã kêu gọi các nước thành lập Mặt trận nhân dân/ Mặt trận dân tộc/Mặt trận yêu nước rộng

Chủ đề:

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Câu hỏi:

16.Chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp-Nhật đã dẫn đến hậu quả...............................

17. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 đã xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt là……………………………................................................................... 18. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần VI ( Tháng 11-1939) đã chủ trương tạm gác khẩu hiệu ………………………………………………………………………………………………………… 19. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần VI ( Tháng 11-1939) đã chủ trương thành lập ………………………………………………………………………………………………………….. 20. Nghị quyết của Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng tháng 11-1939 đánh dấu ………………………………………………………………………………………………………….. 21. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là ………………………………………………………………………………………. 22. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập …………………………………………………………………………………………………………… 23. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là …………………………………………………………………………………………… 24. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa quan trọng vì đã …………………………………….…………………………………………………………………… 25. …………………………………………………. là căn cứ địa đầu tiên của cách mạng Việt Nam. 26. Ngày 9-3-1945, trước tình hình quân Đồng Minh giành thắng lợi ở Thái Bình Dương, Nhật đã tiến hành ……………..……………………………………………………

27. Ngày 12-3-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị ………………………………….. 28. Bản chỉ thị của Trung Ương Đảng(Ngày 12-3-1945) đã xác định kẻ chù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là ……………………………………………………………………………………….. 29. Hội nghị Trung ương Đảng ( Ngày 12-3-1945) đã quyết định phát động …………………………... 30.Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 là …………………………….... 31. Sự kiện mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945 là ……………………………………………………………………………………………………………

Chủ đề:

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Câu hỏi:

I.Điền vào chỗ trống

1. Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 là…………………………………………………………...

2.Kết quả to lớn nhất của cao trào cách mạng 1930-1931 là........................

3.Tính chất của các Xô Viết được thành lập ở Nghệ Tĩnh là.........................

4.Phong trào cách mạng 1930-1931 quyền lãnh đạo của ……………………............

5.Sau phong trào cách mạng 1930 – 1931, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành............................

6. Phong trào cách mạng 1930-1931 có ý nghĩa như …………………………………………………...

7. Từ đầu những năm 30 của thế kỷ XX của thế kỷ XX, ……………………xuất hiện ở Đức-Ý-Nhật là nguy cơ đe dọa hòa bình thế giới..

8.Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (Tháng 7-1935) đã kêu gọi các nước thành lập................................

9.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Tháng 7-1936) đã xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là …………………………………………………...

10. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Tháng 7-1936) đã xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của cách mạng Đông Dương là.............................

11. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (Tháng 7-1936) đã đề ra chủ trương thành lập ……………………………………………………………………………………….

12.Mục tiêu đấu tranh của phong trào Đông Dương Đại hội là ………………………………………..

13. Cuộc Vận động Dân chủ (1936-1939) là một phong trào…………………………………………..

14. Qua Cuộc Vận động Dân chủ (1936-1939) Đảng đã tích lũy nhiều bài học kinh nghiệm là............................

15. Đầu tháng 9-1939, nhằm vơ vét tiềm lực của Đông Dương, Pháp thi hành chính sách..............................

Chủ đề:

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Câu hỏi:

Câu 1. Những việc làm nào dưới đây chứng minh Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản? A. Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”, báo “Sự Thật”. B. Gửi yêu sách đến hội nghị Vec – xai, thành lập hội liên hiệp thuộc địa. C. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III và đồng sáng lập Đảng cộng sản Pháp. D. Đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

Câu 2. Nhà thơ Chế Lan Viên viết: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười". Câu thơ trên nói lên cảm xúc của Bác trong hoàn cảnh lịch sử nào dưới đây? A. Bác ra đi tìm đường cứu nước. B. Bác đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai. C. Bác đọc bản sơ thảo luận cương của Lênin. D. Bác bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III. Câu 3. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, của Nguyễn Ái Quốc xuất bản năm 1925 tại Pari đã trở nên nổi tiếng vì A. tác phẩm lên án tội ác của Pháp và kêu gọi quần chúng đấu tranh. B. là một tác phẩm được nhiều người quan tâm đến. C. là một tác phẩm chính của Nguyễn Ái Quốc. D. tác phẩm đã buộc Pháp phải thỏa hiệp. Câu 4. Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ 1911 – 1930 là gì? A. Hợp nhất các tổ chức cộng sản. B. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 5. Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925 là gì? A. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam (1/1930). B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam. D. Quá trình thực hiện chủ trương “ Vô sản hóa”.

Câu 6. “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam", đoạn trích trên nói về sự kiện lịch sử nào dưới đây? A. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6/1919). B. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925). C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin (7/1920). D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái ở Sa Diện (Quảng Châu) (6/1924). Câu 7. Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam? A. Đọc bản sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin (7/1920) B. Gửi đến hội nghị Véc xai bản yêu sách 8 điểm (1919). C. Lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari (1921) D. Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925). Câu 8. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III? A. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp. B. Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam. C. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa. D. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam. Câu 9. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày nào và ở đâu? A. Ngày 19/05/1890 ở Nam Đàn, Nghệ An. B. Ngày 02/9/1945 ở Ba Đình, Hà Nội. C. Ngày 05/6/1911 ở cảng Nhà Rồng, Sài Gòn. D. Ngày 28/01/1941 ở Pác Pó, Cao Bằng. Câu 10. Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vécxai A. bản án chế độ thực dân Pháp. B. bản Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. C. Bản yêu sách của nhân dân An Nam. D. bản Tuyên ngôn độc lập. Câu 11. Sự kiện đánh dấu quyết tâm của Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường Cách mạng tháng mười Nga? A. Gia nhập Quốc tế Cộng sản (12/1920). B. Đọc bản Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920). C. Tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10/1923). D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924). Câu 12. Con đường tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với các tiền bối là A. quyết định đi sang phương Tây và thâm nhập vào các tầng lớp thấp trong xã hội tư bản. B. quyết định đi sang phương Tây và nhờ cứu viện. C. quyết định đi sang phương Đông và sáng lập các tổ chức yêu nước từ bên ngoài. D. quyết định đi sang phương Tây và tìm cách gặp gỡ với tầng lớp lãnh đạo bên trên. Câu 13. Tờ báo nào Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa? A. Báo Nhân đạo. B. Báo Người Cùng khổ. C. Báo Đời sống công nhân. D. Báo Thanh niên. Câu 14. Thời điểm nào và ở đâu Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận và xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam? A. Tháng 7/1920 ở Paris. B. Tháng 10/1923 ở Moscow. C. Tháng 11/1924 ở Quảng Châu. D. Tháng 2/1930 ở Hương Cảng. Câu 15. Sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện sau (1). Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về dân tộc và thuộc địa (2). Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Versailles Bản yêu sách của nhân dân An Nam (3). Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V

A. (1), (2), (3). B. (3), (2), (1). C. (1), (3), (2). D. (2), (1), (3).

Câu 16. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản trong nửa đầu những năm 20 của thế kỉ XX? A. Đường Kách Mệnh B. Bản yêu sách 8 điểm. C. Báo Đời sống công nhân. D. Bản án chế độ thực dân Pháp. Câu 17. Những Đại Hội, Hội nghị quốc tế nào dưới đây Nguyễn Ái Quốc đã tham dự (1923-1924) ở Liên Xô? A. Hội nghị quốc tế công nhân, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V. B. Hội nghị quốc tế nông dân, Đại hội lần V Quốc tế Cộng sản. C. Hội nghị quốc tế nông dân, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần III. D. Hội nghị quốc tế phụ nữ, Đại hội Quốc tế Cộng sản lần IV. Câu 18. Tổ chức nào dưới đây do Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà yêu nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi thành lập năm 1921 ở Pháp? A. Hội liên hiệp thuộc địa. B. Tổ chức Những người Vô sản. C. Tổ chức Những người Cộng sản. D. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Câu 19. Sự kiện quốc tế nào dưới đây có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất? A. Cách mạng tháng Mười Nga (1917). B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6-1919). C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo luận cương của Lê nin (7-1920). D. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp (12-1920). 20.Tổ chức cộng sản đầu tiên được lập ở Việt Nam là A. Đông Dương Cộng sản đảng. B. Đảng Cộng sản Việt Nam. C. An Nam Cộng sản đảng. D. Đông Dương cộng sản liên đoàn. 21. Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản là A. xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. B. sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac- Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới. C. sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. D. kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam. 22.Ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức cộng sản năm 1929 là gì? A. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. B. Mở ra bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam. C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. 23. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Hương Cảng đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là A. Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Đảng Cộng sản Việt Nam C. Đảng Cộng sản An Nam D. Đảng Cộng sản Thanh niên 24. Văn kiện nào được thông qua tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Hương Cảng? A. Cương lĩnh chính trị B. Đường Kách mệnh C. Luận cương chính trị D. Điều lệ đảng vắn tắt

25.Chính cương, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản vì A. đã xác định mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. B. đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa giai cấp nông dân và công nhân. C. đã đáp ứng nguyện vọng có chính đảng lãnh đạo của nhân dân Việt Nam. D. đã đề ra đường lối kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 26.Ý kiến nào không đúng khi nhận xét về nhiệm vụ dân tộc được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? A. Nhiệm vụ dân tộc đã tập trung giải quyết mâu thuẫn của xã hội Việt Nam. B. Vấn đề giai cấp được đặt ra ở mức độ nhất định để phục vụ cho nhiệm vụ dân tộc. C. Là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện Việt Nam. D. Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh. 27.Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của A. Cương lĩnh chính trị B. Luận cương chính trị. C. Nghị quyết trung ương Đảng D. Đường Kách mệnh 28. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt A. vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam. B. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam. C. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. D. hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. 29. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là A. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. B. xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. C. mốc chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam. D. bước phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Việt Nam. 30. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa A. chủ nghĩa Mac-Lênin, phong trào cách mạng thế giới và phong trào công nhân. B. phong trào cách mạng thế giới, phong trào hòa bình dân chủ và phong trào công nhân. C. chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. D. phong trào công nhân, phong trào yêu nước và phong trào giải phóng dân tộc. 31. Vai trò của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam với lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam là A. sự chuẩn bị tất yếu có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới. B. một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. C. bước phát triển nhảy vọt của xu hướng vô sản trong lãnh đạo cách mạng. D. sự chấm dứt khủng hoảng về đường lối lãnh đạo.