Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Tuấn Anh Nguyễn

Triển khai hằng đẳng thức

a)\(\left(3-x\right)^2\)

b)\(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\)

c)\(\left(2x+y\right)^2\)

Thu Thao
1 tháng 10 2020 lúc 16:20

a, \(\left(3-x\right)^2=9-6x+x^2\)

b, \(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2=x^2-x+\frac{1}{4}\)

c, \(\left(2x+y\right)^2=4x^2+4xy+y^2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN