Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 7 tháng 7 2020 lúc 14:23

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 7 tháng 7 2020 lúc 8:39

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 2 tháng 7 2020 lúc 16:04

Vì 2 bóng đèn mắc nối tiếp nên:

\(I_1=I_2=I=50A\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}V_1=2V\\V_2=3V\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}U_1=2V\\U_2=3V\end{matrix}\right.\)

Vì 2 bóng đèn mắc nối tiếp nên:

\(U=U_1+U_2=2+3=5\left(V\right)\)

Vậy:.............

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 29 tháng 6 2020 lúc 20:52

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bình luận (0)
thái quang phong
thái quang phong 29 tháng 6 2020 lúc 15:14

Vôn kế chỉ 3V => hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn là 3V, vì vôn kế cho biết HĐT giữa 2 đầu bóng đèn

Ampe kế chỉ 0,3A => CĐDĐ chạy qua bóng đèn là 0,3 ampe, vì ampe kế cho biết CĐDĐ chạy qua bóng đèn

CHÚC BẠN HỌC TỐT (^_^)

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 27 tháng 6 2020 lúc 11:00

Có 4 nguồn điện loại 12V, 9V, 6V, 3V và hai bongd đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với nguồn điện nào trên đây để hai bóng đèn này vẫn sáng bình thường ?

A. Nguồn điện 12V

B. Nguồn điện 9V

C. Nguồn điện 6V

D. Nguồn điện 3V

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 26 tháng 6 2020 lúc 19:34

a) Vì đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nên:

U1 = U2

b) Theo đề ta có: I1 = 2. I2 (1)

Lại có đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nên I = I1 + I2 (2)

Thay (1) vào (2) ta có: I = 2. I2 + I2

=> 0,54 = 3. I3

=> I2 = 0,54 : 3 = 0,135 (A)

I1 = 2. I2

=> I1 = 2. 0,135 = 0,27 (A)

Vậy:..................

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN