Chương I- Động học chất điểm

Dzịt
7 giờ trước (23:02)

Áp dụng phương trình đẳng tích, ta có:

\(\dfrac{p'}{T'}=\dfrac{p}{T}\Rightarrow T'=\dfrac{p'\cdot T}{p}=\dfrac{12\cdot27}{4}=81^0C\)

Bình luận (1)
POP POP
6 giờ trước (23:39)

Theo PT đẳng tích:

\(\dfrac{P1}{V1}=\dfrac{P2}{V2}\\ \Leftrightarrow\dfrac{4}{273+27}=\dfrac{12}{V2}\\ \Rightarrow V2=900K=627^oC\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
7 giờ trước (23:04)

Ta có: \(\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}\Rightarrow\dfrac{5}{37+273}=\dfrac{p_2}{17+273}\)

\(\Rightarrow p_2=4,68atm\)

Bình luận (0)
Dzịt
7 giờ trước (23:04)

Áp dụng phương trình đẳng tích, ta có:

\(\dfrac{p'}{T'}=\dfrac{p}{T}\Rightarrow p'=\dfrac{T'\cdot p}{T}=\dfrac{17\cdot5}{37}\approx2,3\left(atm\right)\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
7 giờ trước (22:38)

Ta có: \(\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2}\)

\(\Rightarrow V_2=\dfrac{V_1\cdot T_2}{T_1}=\dfrac{5\cdot\left(73+273\right)}{27+273}=5,77l\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
7 giờ trước (22:41)

Ta có: \(\dfrac{p_1\cdot V_1}{T_1}=\dfrac{p_2\cdot V_2}{T_2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{20\cdot750}{37+273}=\dfrac{V_2\cdot740}{0+273}\)

\(\Rightarrow V_2=17,85dm^3=17,85l\)

Bình luận (0)
Đinh Phi Yến
7 giờ trước (22:43)

Đổi 20dm3=20000cm3

Áp dụng pt trạng thái:

  (P1.V1):T1 = (P2.V2):T2

⇒( 750.20000):310 = (740.V2): 273

⇒V2= 17851 cm3

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
12 giờ trước (18:24)

Bài 1.

Tóm tắt:  \(a=2\)m/s2

                \(S=16m\)

                \(t=?\)

Bài giải:

\(S=\dfrac{1}{2}at^2\Rightarrow t=\sqrt{\dfrac{2S}{a}}=\sqrt{\dfrac{2\cdot16}{2}}=4s\)

Chọn A

 

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
12 giờ trước (18:26)

Bài 2.

Tóm tắt: \(v_0=18\)km/h=5m/s

               \(a=0,5\)m/s2

               \(S=24m\)

               \(v=?\)

Bài giải:

\(v^2-v^2_0=2aS\)

\(\Rightarrow v=\sqrt{2aS+v^2_0}=\sqrt{2\cdot0,5\cdot24+5^2}=7\)m/s

Chọn C

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
12 giờ trước (17:49)

Lần sau nếu đăng 2 bài bạn tách ra nhé cho dễ nhìn.

Bài 2.

Tóm tắt: \(v_0=18\)km/h=5m/s

               \(a=0,5\)m/s2

               \(S=24m\)

               \(v=?\)

Bài giải:

Vận tốc xe sau: \(v^2-v^2_0=2aS\)

\(\Rightarrow v=\sqrt{2aS+v^2_0}=\sqrt{2\cdot0,5\cdot24+5^2}=7\)m/s

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
12 giờ trước (17:45)

Bài 1.

Gia tốc vật:

\(a=\dfrac{v^2-v^2_0}{2S}=\dfrac{2^2-0}{2\cdot16}=0,125\)m/s2

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
18 giờ trước (12:09)

Ta có: \(\overrightarrow{F}\cdot\Delta t=\Delta\overrightarrow{p}=\overrightarrow{p_{sau}}-\overrightarrow{p_{trc}}\)

\(\Rightarrow F\cdot\Delta t=6,54\cdot10^{-26}\cdot\left(-244-244\right)=-3,19152\cdot10^{-23}N\cdot s\)

 

Bình luận (0)
trương khoa
Quang Nhân
25 tháng 11 lúc 18:13

Tuyệt vời quá, cố gắng lên nha bạn !

Bình luận (0)
Mineru
25 tháng 11 lúc 18:13

Ok!

Bình luận (0)

Vâng ạ

Bình luận (0)
Lê Phạm Bảo Linh
23 tháng 11 lúc 23:04

Thời gian ca nô đi từ A đến B là :

t=60/(15+Vnước)

Thời gian ca nô đi từ B về A là :

t′=60/(15−Vnước)

Ta có: t+t'=9 <=> 60/(15+Vnước)+60/(15−Vnước)=9

=> Vnước = 5km/h

Bình luận (1)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)