Chương I- Động học chất điểm

Yehudim
Yehudim 7 tháng 1 lúc 22:11

Bài nhìn hãi thế :( Thi tỉnh hay gì

Cho ròng rọc động như thế kia thì lợi 2 lần về lực 

Giả sử vật đi từ trái sang phải

\(\dfrac{\overrightarrow{F_1}}{2}+\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}+\dfrac{\overrightarrow{F_{ms}}}{2}+\overrightarrow{F_2}=m.a\)

\(\Rightarrow F_2-\dfrac{F_1+F_{ms}}{2}=m.a\)

\(\Leftrightarrow a=\dfrac{F_2-\dfrac{F_1+F_{ms}}{2}}{m}=\dfrac{7-\dfrac{6+0,4.1.10}{2}}{1}=2\left(m/s^2\right)\)

\(\Rightarrow S=\dfrac{1}{2}at^2=\dfrac{1}{2}.2.5^2=25\left(m\right)\)

Bình luận (3)
Loading...