Bài 7. Câu lênh lặp

Dương Phan
25 tháng 1 2019 lúc 19:41

s=1+2+3+.......+n

s=1+3+5+......+2n+1

s=1+1/2+1/3+.........+1/n

Bình luận (0)
bảo nam trần
22 tháng 1 2019 lúc 13:24

var i,n:integer;

tich:real;

begin

write('nhap n='); readln(n);

tich:=1;

for i:=1 to n do tich:=tich*(1+1/(i*i));

write('ket qua la:',tich);

readln

end.

Bình luận (1)
Đoàn Xuân Sơn
22 tháng 1 2019 lúc 19:52

s:=1; for i:= 1 to n do s:=s*(1+(1/sqr(n))); write(s);

Bình luận (0)
Fɑɭυ
20 tháng 1 2019 lúc 21:17

tính 100? 100 số tự nhiên đầu hay gì? cho n làm gì?

Bình luận (2)
Lân Trần Quốc
20 tháng 1 2019 lúc 21:59

Mình hơi noob vụ này tí, bạn thông cảm nhaleuleu

Hỏi đáp Tin học

Chúc bạn học tốt nhaok

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
26 tháng 10 2019 lúc 5:52

var i,d:integer;

begin

d:=0;

for i:=1 to 100 do

d:=i*(i+1);

writeln('Ket qua ',d);

readln;

end.

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
18 tháng 1 2019 lúc 21:38

var i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2=0 then write(' Cac so chan tu 1 den 100 la: ',i,' ');

readln;

end.

Bình luận (0)
nguyễn thị dung a
18 tháng 1 2019 lúc 20:46

giup mk vs

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
18 tháng 1 2019 lúc 21:42

var i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i mod 2=0 then write(i,' ');

readln;

end.

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
16 tháng 1 2019 lúc 17:09

mik viết ct luôn nha bạn tự luận thuật toán vì bài này dễ

var d,i,n:integer;

begin

write('n=');readln(n);

d:=0;

for i:=1 to n do d:=d+(i*i);

writeln('Tong la: ',d);

readln;

end.

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
18 tháng 1 2019 lúc 22:10

var n,i:integer;

begin

repeat

write('n=');readln(n);

until (n<10) and (n>0);

for i:=1 to n do

write(' Viet Nam ');

readln;

end.

Bình luận (0)
B (Erik)
16 tháng 1 2019 lúc 13:04

1) tính tích j bạn ? mà dừng vòng lặp

2) Hỏi đáp Tin học

3) Hỏi đáp Tin học

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
16 tháng 1 2019 lúc 17:12

đề t trả hiểu gì giải thích ra t lm cho

Bình luận (0)
Dương Hạ Chi
15 tháng 1 2019 lúc 21:13

Program In_So_Le;

Uses crt;

var i,n: integer;

Begin

Clrscr;

Write('Nhap so n ='); readln(n);

For i:=1 to n do if i mod 2 =1 then Write(i:3,',');

readln

end.

Bình luận (0)
Tú Nguyễn
8 tháng 1 2019 lúc 12:53

ví dụ 321 in ra 3 ak

Bình luận (0)
Triệu Trung Bính
3 tháng 1 2019 lúc 21:37

k ai biết =)

Bình luận (0)
Trâm Nguyễn Thị Ngọc
29 tháng 12 2018 lúc 9:19

var

a,i:integer;

begin

for i:=1 to 4 do

begin

write('nhap vao ro thu ',i,':');

readln(a);

end;

readln

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN