Bài 47. Chất béo

traitimtrongvang
30 tháng 4 lúc 15:45

Ban dầu dung dịch phân lớp. Sau một thời gian, dung dịch trở nên đồng nhất do xảy ra phản ứng thủy phân trong môi trường bazo của dầu thực vật.

Bình luận (0)
traitimtrongvang
19 tháng 4 lúc 19:21

k = (2.2 + 2 - 4)/2 = 1 ⇒ X là este no, đơn chức.

M = 2.23 = 46(đvC) mà Z là ancol nên Z là C2H5OH

⇒ Sai đề

Bình luận (0)
HIẾU 10A1
16 tháng 4 lúc 6:45

Ý kiếm là đúng vì chất béo bão hòa có liên kết cacbon kép nhưng liên kết này dễ bị oxy trong không khí phá vỡ do đó tạo lên mùi hôi thiu

Bình luận (0)
traitimtrongvang
15 tháng 1 lúc 17:13

Đáp án D. Nói chính xác hơn : Dầu ăn là hỗn hợp nhiều trieste của glixerol và các axit bèo.

Công thức tổng quát  : (RCOO)3C3H5

Bình luận (3)
Maximilian
15 tháng 1 lúc 17:12

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Dầu ăn là este.

B. Dầu ăn là este của glixerol.

C. Dầu ăn là một este của glixerol với axit béo.

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

 

Bình luận (0)
Maximilian
15 tháng 1 lúc 17:09

a) Chất béo tan không  trong nước nhưng tan trong benzen và dầu hỏa

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerol và các muối của axiit béo

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không là phản ứng xà phòng hóa.

 

 

Bình luận (0)
Maximilian
15 tháng 1 lúc 17:09

Chọn b); c); e)

 Vì để tẩy sạch vết dầu ăn dính vào quần áo, ta phải dùng các chất có thể hòa tan được dầu nhưng không phá hủy quần áo.

- Giấm tuy hòa tan được dầu ăn nhưng phá hủy quần áo nên không dùng được.

- Nước không hòa tan được dầu ăn nên cũng không dùng được.

Bình luận (0)
traitimtrongvang
15 tháng 1 lúc 17:19

Dầu ăn có thể thực hiện phản ứng xà phòng hóa nên chọn b)

Dầu ăn tan trong các dung môi không phân cực nên chọn c), d)

Không dùng phương pháp d) vì giấm làm mục quần áo

Không dung phương pháp a) vì nước là dung môi phân cực

Bình luận (0)
Maximilian
15 tháng 1 lúc 17:07

a) Áp dụng ĐLBTKL : 

\(m_{Cb}+m_{NaOH}=m_{hhmuối}+m_{glixerol}\)

\(\Rightarrow m_{hhmuối}=8.58+1.2-0.92=8.86\left(kg\right)\)

b) \(m_{xp}=\dfrac{m_{muối}}{60\%}=\dfrac{8.86}{60\%}=14.767\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
2 tháng 6 2020 lúc 16:59

Chất béo + NaOH glixerol + muối của axit béo. (1)

Axit béo tự do + NaOH muối của axit béo + nước. (2)

Phản ứng (1): 3 mol NaOH tạo 1 mol glixerol

=> 120kg NaOH tạo 92kg glixerol

Vì tạo 1,035kg glixerol nên khối lượng NaOH tham gia (1) là \(\frac{120.1,035}{92}=1,35\left(kg\right)\)

=> Có 1,4-1,35= 0,05kg= 50g NaOH tham gia (2).

nNaOH(2)=1,25(mol )

Bảo toàn nhóm OH: nH2O=nNaOH(2)=1,25mol

=> mH2O=1,25.18= 22,5g= 0,0225kg.

Bảo toàn khối lượng:

mmuối=10+1,4−1,035−0,0225=10,3425kg

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
31 tháng 5 2020 lúc 12:58

\(PTHH:CH_3COOH+C_2H_5OH\rightarrow CH_3COOC_2H_5+H_2O\)

Ta có:

\(m_{CH3COOH}=\frac{250.60}{100}=150\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{CH3COOH}=2,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{C2H5OH}=3,5\left(mol\right)\)

Lập tỉ lệ nên rượu etylic dư

\(\Rightarrow n_{CH3COOC2H5}=n_{CH3COOH}=2,5\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CH3COO2H5}=220\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN