Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 21:10

Câu 13. Tháng 6/1793, phái nào lên nắm chính quyền ở Pháp? A. Phái Gia-cô-banh.

B. Phái Gi-rông-đanh.

C. Phái lập hiến.

D. Phái Bảo hoàng.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 21:10

Câu 12: Năm 1773 ở Bắc Mĩ đã diễn ra sự kiện gì?

A. Chiến tranh bùng nổ giữa thực dân Anh và thuộc địa

B. Nhân dân Bô-xtơn tấn công tàu chở chè của Anh.

C. Anh giảm thuế cho các thuộc địa.

D. Nhân dân thuộc địa họp Đại hội ở Phi-la-đen phi-a.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 20:59

Câu 11. Mâu thuẫn xã hội nảy sinh ở Anh trước khi cách mạng bùng nổ? A. Mâu thuẫn giữa nông đân với quý tộc địa chủ. B. Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới. C. Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, tư sản với các thế lực phong kiến phản động.

D.Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 20:52

Câu 10. Để đưa đất nước thoát khỏi cơn hiểm nghèo, việc đầu tiên những người Gia-cô-banh quan tâm giải quyết là gì? A. Kiên quyết đấu tranh chống ngoại xâm.

B. Ban hành ngay Hiến pháp mới.

C. Kiên quyết trừng trị bọn nội phản.

D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:49

Câu 9. Cuộc cách mạng tư sản nào ở Châu Âu có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản?

D. Cách mạng tư sản Pháp.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 20:51

Câu 9. Cuộc cách mạng tư sản nào ở Châu Âu có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản? A. Nội chiến ở Mĩ.

B. Cách mạng tư sản Anh.

C. Đấu tranh thống nhất nước Đức.

D. Cách mạng tư sản Pháp.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:47

Câu 8. Cuộc cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nào? B . Nội chiến.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:47

Câu 7. Sự kiện nào đánh giá cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao?

D. Năm 1649, vua Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:42

Câu 6. Lực lượng đóng vai trò quyết định đưa cách mạng Pháp đến thành công là

B. quần chúng nhân dân.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:42

Câu 5. Sau ngày 10-8-1792, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp?

C. Phái Gi-rông-đanh.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 20:48

Câu 5. Sau ngày 10-8-1792, phái nào lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Pháp? A. Phái Gia-cô-banh.

B. Phái Bảo hoàng.

C. Phái Gi-rông-đanh.

D. Phái Lập hiến.

– Ngày 10 – 8 – 1792 không khí cách mạng bao chùm khắp Pa-ri, các công xã cách mạng được thành lập. Chính quyền chuyển sang tay tư sản công thương gọi là phái Girôngđanh.

– Năm 1792 nền cộng hòa thống thứ nhất được thành lập.

– Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước những thử thách nặng nề: Trong nước, bọn phản cách mạng nổi loạn, đời sống nhân dân khó khăn; Bên ngoài, liên minh phong kiến châu Âu chống lại nền cộng hòa non trẻ.

– Phái Gi-rông-đanh giành được chính quyền nhưng không muốn đưa cách mạng tiến xa hơn, làm thiệt hại đến quyền lợi của tư sản.

– 31/5/1793, quần chúng cách mạng ở Pari đã kéo đến vây trụ ở Quốc hội. Ngày 2/6 nhiều đại biểu của Gi-rông-đanh bị bắt.

⇒ Chính quyền chuyển sang tay phái Gia-cô-banh.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 20:36
Câu 4. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản? A. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới. B. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp. C. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng. D. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp.
Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:41

Câu 4. Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản? C. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN