Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:33

Câu 3. Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất? D. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:31

Câu 2. Tại sao chính phủ Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế Bắc Mĩ? C. Sợ công nghiệp chính quốc bị cạnh tranh.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 22 tháng 4 2020 lúc 20:38

- Sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa, cách mạng đạt tới đỉnh cao.

- Tuy nhiên, quần chúng nhân dân là động lực chính của cách mạng lại không được hưởng chút quyền lợi gì, mọi quyền hành thuộc về quý tộc mới và tư sản.

=> Vì vậy nhân dân lại tiếp tục đấu tranh. Để bảo vệ quyền lợi của mình, tư sản và quý tộc mới đã thiết lập nền độc tài quân sự được thiết lập (năm 1653).

- Sau khi Crôm-oen qua đời, nước Anh rơi vào tình trạng không ổn định về chính trị dẫn tới sự thỏa hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ.

- Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh (tháng 12-1688).

⟹ Như vậy, với chế độ quân chủ lập hiến ở Anh, quyền lực chủ yếu thuộc về Quốc hội (tầng lớp tư sản, quý tộc mới).

=> Chọn D

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 22 tháng 4 2020 lúc 20:29

Câu 1. Sau năm 1688, thể chế chính trị nào được thiết lập ở Anh?

D. Quân chủ lập hiến.

Bình luận (0)
Thùy Trang
Thùy Trang 6 tháng 5 2019 lúc 5:35

Tác dụng của chính quyền Gia-cô-banh :

- Giải quyết vấn đề ruộng đất - đòi hỏi cơ bản của quần chúng nông dân, qua đó động viên họ tham gia cách mạng chống thù trong, giặc ngoài.

- Tháng 6-1793, thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị xóa bỏ.

- Ngày 23-8-1793, thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.

- Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ. Ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân,…

Bình luận (0)
Bastkoo
Bastkoo 16 tháng 4 2019 lúc 11:59

- Nguyên nhân sâu xa:

Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ 3 và 2 đẳng cấp trên ngày càng gay gắt. Dẫn tới mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân lao động với chế độ phong kiến thối nát phản động, cũng là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mới với quan hệ sản xuất cũ.

- Nguyên nhân trực tiếp:

Hội nghị 3 đẳng cấp ngày 5-5-1789 tại cung dien Véc-xai đề xuất vấn đề vay tiền và ban hành thêm thuế mới. Điều này bị Đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối. 14-7-1789, quần chúng nhân dân tự vũ trang tấn công các trụ sở, cơ quan quan trọng của TP và chiếm ngục Baxti

Bình luận (0)
Bastkoo
Bastkoo 15 tháng 4 2019 lúc 19:09
Là đại cách mạng vì có ý nghĩa hết sức to lớn, là cuộc đại CMTS triệt để nhất: - Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển. Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao - chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh. - Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển. Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao - chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh. - Là cuộc cách mạng triệt để nhất, xứng đáng là một cuộc đại cách mạng cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân thế giới chống lại chế độ phong kiến và thực dân.
Bình luận (0)
Bastkoo
Bastkoo 12 tháng 4 2019 lúc 13:01

Hỏi đáp Lịch sử

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 3 tháng 4 2019 lúc 19:56

- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước những thử thách nặng nề.

+ Trong nước, phản động nổi dậy, đời sống nhân dân khó khăn.

+ Bên ngoài, liên minh phong kiến châu Âu đe dọa cách mạng.

- Phái Gi-rông-đanh không muốn đưa cách mạng tiến xa hơn, làm thiệt hại đến quyền lợi của tư sản.

- Ngày 31-5-1793, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban khởi nghĩa, quần chúng cách mạng ở Pari đã kéo đến vây trụ ở Quốc hội. Ngày 2-6, nhiều đại biểu của Gi-rông-đanh bị bắt. Chính quyền chuyển sang tay phái Gia-cô-banh.

Bình luận (0)
Loading...