Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

Bùi Anh Tuấn
17 tháng 7 lúc 15:54

Bài 4

uses crt;
var a,b: integer;
c,s,d:real;
begin
clrscr;
readln(a,b);
if (a>0) and (b>0) then
begin
c:=sqrt(a*a+b*b);
d:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(d*(d-a)*(d-b)*(d-c));
writeln(c:4:2,'  ',s:4:2);
end
else writeln('nhap lai');
readln
end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
17 tháng 7 lúc 15:55

Bài 5

uses crt;
var r: integer;
s,t: real;
begin
clrscr;
readln(r);
s:=r*r*3.14;
t:=2*3.14*r;
writeln(s:4:2,'  ',t:4:2);
readln
end.

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
17 tháng 7 lúc 15:55

bài 6

uses crt;
var a,b,x: INTEGER;
s,v,t: real;
begin
clrscr;
readln(a,b,x);
s:=a*b;
v:=(x*(b-x))/2;
t:=s/2;
writeln(s:4:1);
writeln(v:4:1);
write(t:4:1);
readln
end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
31 tháng 12 2020 lúc 15:07

a) 1+1 div 2+1 div 3+1 div 4

=1+0+0+0

=1

b) 1+1 mod 2+1 mod 3+1 mod 4

=1+1+1+1

=4

Bình luận (0)
Luân Đào
31 tháng 12 2020 lúc 11:33

\(1+\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{2^2}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
31 tháng 12 2020 lúc 15:08

\(1+\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{2^2}\)

Bình luận (0)
Luân Đào
31 tháng 12 2020 lúc 12:01

Thuật toán:

B1. Nhập ba số dương a,b,c

B2. Nếu a+b>c và b+c>a và c+a>b thì in ra màn hình a,b,c là ba cạnh của tam giác. Ngược lại in ra a,b,c không là ba cạnh của tam giác.

B3. Kết thúc.

Chương trình:

var a,b,c: real;

begin

writeln('Nhap ba canh lan luot: '); read(a,b,c);

if (a<0) or (b<0) or (c<0) then

repeat

writeln('Khong hop le. Nhap lai ba canh lan luot: '); read(a,b,c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then writeln('Ba so nay la do dai ba canh tam giac') else writeln('Ba so nay khong la ba canh cua tam giac');

end.

Bình luận (0)
Ann Vũ
3 tháng 10 2018 lúc 16:35

(a+b)2 -\(\dfrac{x}{y}\)

\(\dfrac{b}{a^2+c}\)

\(\dfrac{a^2}{\left(2b+c\right)^2}\)

\(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\cdot3+\dfrac{1}{3}\cdot4+\dfrac{1}{4}\cdot5\)

Bình luận (0)
★゚°☆ Trung_Phan☆° ゚★
21 tháng 12 2020 lúc 23:07

(2*x+y)*(2*x+y)+1/3+5/(6*y)+7

Bình luận (1)
Trần Ái Linh
21 tháng 12 2020 lúc 23:22

\((2x+y)^2+\dfrac{1}{3}-\dfrac{4x+5}{6y+7}\) → sqr(2*x+y)+1/3-(4*x+5)/(6*y+7)

Bình luận (1)
Thanh Hằng
20 tháng 12 2020 lúc 10:27

program tamgiac;

uses crt;

var

a,b,c: integer;

begin

clrscr;

write('nhap vao do dai thu nhat:');readln(a);

write('nhap vao do dai thu hai:');readln(b);

write('nhap vao do dai thu ba:');readln(c);

if (a+b>c) or (b+c>a) or(c+a>b) then write ('day la do dai 3 canh cua tam giac')

else write('day ko phai la do dai 3 canh cua tam giac');

readln;

end.

Bình luận (2)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 12 2020 lúc 10:31

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then writeln('Day la ba canh trong mot tam giac')

else writeln('Day khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Bình luận (3)
hacker
16 tháng 12 2020 lúc 18:51

program bai1;

uses crt;

var x,y,n:integer;

begin

clrscr;

x:=7;

n:=2.68;

write('nhap so x:'); readln(x);

write('nhap so y:');readln(y);

if x mod 2 =0 then y:=y*x

else y:=y*n;

write('ket qua phep tinh la:', y);

readln

end.

Bình luận (0)
hacker
16 tháng 12 2020 lúc 18:51

program bai1;

uses crt;

var x,y,n:integer;

begin

clrscr;

x:=7;

n:=2.68;

write('nhap so x:'); readln(x);

write('nhap so y:');readln(y);

if x mod 2 =0 then y:=y*x

else y:=y*n;

write('ket qua phep tinh la:', y);

readln

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN