Bài 9. Nguyên phân

Sa Ti

Vịt nhà có bộ NST 2n=80. Một nhóm tb sinh dưỡng của loài này đang nguyên phân, người ta đếm được tổng số NST kép đang xếp trên mp xích đạo của thoi phân bào và số NST đơn đang phân li về các cực tb là 2480, trong đó số NST kép ít hơn số NST đơn là 80.

a) Xác định các tế bào con trong nhóm đã cho đang ở kì nào của nguyên phân.

b) Số lượng tế bào của mỗi kỳ nguyên phân là bao nhiêu.

c) Kết thúc đợt nguyên phân đang xét thì số tế bào con được tạo ra là bao nhiêu và chúng chứa bao nhiêu NST.


Các câu hỏi tương tự
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết
Đào Minh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Tài Anh
Xem chi tiết
Tùng Hoàng
Xem chi tiết
Trương Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Loih
Xem chi tiết
Tonic5907
Xem chi tiết
Gin Tổng- 1412%
Xem chi tiết
Lê Mai Linh
Xem chi tiết