Bài 9. Nguyên phân

Đào Minh Anh

Ở một loài sinh vật có 2n = 48. Quan sát 2 nhóm tế bào đang nguyên phân (trong mỗi nhóm, các tế bào có diễn biến giống nhau) thấy, số lượng NST kép đang tập trung trên mặt phẳng xích đạo ít hơn số lượng NSTđơn đang phân li về 2 cực của tế bào là 2400. Tổng số NST có trong 2 nhóm tế bào đó bằng 5280.

 a. Tìm số lượng tế bào của từng nhóm vào thời điểm đang nguyên phân nói trên? b. Tính số lượng tế bào con được tạo ra khi hai nhóm tế bào nói trên kết thúc nguyên phân?   giúp với ạ,mik đg cần!!
GV Nguyễn Trần Thành Đạt
29 tháng 11 2023 lúc 14:33

Gọi x là số tế bào thuộc nhóm tập trung trên mp xích đạo (kì giữa NP), y là số tế bào thuộc nhóm phân li về 2 cực của tế bào (kì sau NP) (x,y: nguyên, dương) (x,y>0)

Tổng số NST hiện tại: x.2n + y.4n= 5280 

<=> 48x+ 96y= 5280(1)

Số NST kép tập trung trên mp xích đạo ít hơn số NST đơn phân li về 2 cực tế bào là 2400 NST: y.4n - x.2n= 2400 

<=> 96y - 48x = 2400 (2)

Từ (1), (2) lập hpt, giải được: x=30; y=40 (TM)

a, Vậy nhóm TB đang ở MP xích đạo có 30 tế bào, nhóm TB đang phân li về 2 cực có 40 tế bào

b, Số lượng tế bào con của 2 nhóm tế bào trên khi KT nguyên phân:

Nhóm TB (1): 2x = 2.30 = 60 (tế bào)

Nhóm TB (2): 2y=2.40=80 (tế bào)

Tổng 2 nhóm TB (1), (2): 60+80=140(tế bào)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết
Tonic5907
Xem chi tiết
Nguyễn Tài Anh
Xem chi tiết
Loih
Xem chi tiết
Đào Ngọc Anh
Xem chi tiết
Sa Ti
Xem chi tiết
Trương Minh Nghiệp
Xem chi tiết
Quân Lê
Xem chi tiết
Kiều Oanh Vũ
Xem chi tiết