Bài 9. Nguyên phân

Tonic5907

Ruồi giấm có bộ NST 2n = 8. Quan sát tế bào sinh dục sơ khai của một ruồi giấm đực và một ruồi giấm cái đang phân bào nguyên phân thấy : Số NST kép loại Y ở các tế bào  ruồi giấm đực đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc bằng 1/4 số NST đơn các loại khi đang phân ly về hai cực ở tế bào ở ruồi giấm cái.
Tổng số NST đơn và kép các loại ở 2 cá thể nói trên tại thời điểm quan sát là 768. Biết rằng diễn biến của NST trong các tế bào ở mỗi nhóm đực và cái như nhau
a. Xác định số tế bào tại mỗi thời điểm quan sát?
b. Nếu các tế bào nói trên đều được tạo ra từ quá trình nguyên phân của một tế bào sinh dục sơ khai ban đầu thì số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đực và cái ban đầu là bao nhiêu?

Giúp em vs ạ. Em cảm ơn nhìu <3

Khang Diệp Lục
21 tháng 7 2021 lúc 16:59

Gọi số NSt kép là x, số NST đơn là y 

Theo đề bài ta có : x+ y =768

Số NST kép loại Y ở các tế bào  ruồi giấm đực đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc bằng 1/4 số NST đơn các loại khi đang phân ly về hai cực ở tế bào ở ruồi giấm cái. Nên ta có PT: \(\dfrac{x}{8}=\dfrac{1}{16y}\)

=> Hệ PT: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=768\\\dfrac{x}{8}=\dfrac{1}{16y}\end{matrix}\right.\)

Giải hệ trên ta được \(\left\{{}\begin{matrix}x=256\\y=512\end{matrix}\right.\)

=> Số tế bào sin đục đực là: 256 : 8 = 32 (tế bào)

=> Số tế bào sinh dục cái là: \(\dfrac{512}{8.2}=32\) (tế bào)

Gọi k là số lần ngphan của các tế bào

Số tế bào đực : 2k=256 => k=8(lần)

Số tế bào cái : 2k=512 => k=9(lần)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
My Lê
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Đào Minh Anh
Xem chi tiết
Son Pham
Xem chi tiết
Trương Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn ĐẠt
Xem chi tiết
Tiên Thùy
Xem chi tiết
Võ Ngọc Bảo Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Tài Anh
Xem chi tiết