Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Mai Anh

Tính theo dạng khắc phục lỗi bị tràn máy :

Tính :

P= \(\dfrac{9,87^2x6,54^3:3,21}{\dfrac{1}{11}x\left[\left(\dfrac{3}{13}+\dfrac{5}{17}\right)^5-\left(\dfrac{7}{19}-\dfrac{9}{23}\right)^6\right]^7}\)


Các câu hỏi tương tự
Jerry Yến
Xem chi tiết
Ái Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Hoa
Xem chi tiết
Le Thu Trang
Xem chi tiết
Ánh Tuyết
Xem chi tiết
Nguyễn An Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
Sung Kyung Lee
Xem chi tiết