Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

anhquan

Tính: \(\dfrac{\sqrt{8-4\sqrt{3}}}{\sqrt{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}.\sqrt{\sqrt{6}+\sqrt{2}}\)

 

Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 7 2021 lúc 10:33

\(=\dfrac{\sqrt{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2}}{\sqrt{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}.\sqrt{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}.\sqrt{\sqrt{6}+\sqrt{2}}\)

\(=\sqrt{\sqrt{6}-\sqrt{2}}.\sqrt{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\sqrt{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}\)

\(=\sqrt{4}=2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 7 2021 lúc 1:01

Ta có: \(\dfrac{\sqrt{8-4\sqrt{3}}}{\sqrt{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}\cdot\sqrt{\sqrt{6}+\sqrt{2}}\)

\(=\sqrt{\dfrac{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}\cdot\sqrt{\sqrt{6}+\sqrt{2}}\)

=4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Byun Baekhyun
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
PTTD
Xem chi tiết
An Lê Khánh
Xem chi tiết
Thai Nguyen
Xem chi tiết
Ari Pie
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Lien
Xem chi tiết