Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 62
Số lượng câu trả lời 57
Điểm GP 0
Điểm SP 22

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)